برای عدالتبرای عدالتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامدیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستفداکاری و خونفداکاری و خونمعنای روضهمعنای روضهبرکت روح اللهبرکت روح اللهما ملت امام حسینیمما ملت امام حسینیمهیهات منا الذلههیهات منا الذله امام حسین (ع) صفحه 3