معنای روضهمعنای روضهبرکت روح اللهبرکت روح اللهما ملت امام حسینیمما ملت امام حسینیمهیهات منا الذلههیهات منا الذلهجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادجهاد در راه خدا و برای خداجهاد در راه خدا و برای خداقیام انقلاب‌سازقیام انقلاب‌سازمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نماز امام حسین (ع) صفحه 4