‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏

آنکه دل خواهد، دَرون کعبه و بُتخانه نیست
‏آنچه جان جوید، بدست صوفیِ بیگانه نیست‏
گفته های فیلسوف و صوفی و درویش و شیخ
‏در خور وصف جمال دلبر فرزانه نیست‏
با که گویم راز دل را، از که جویم وصف یار‏
هرچه گویند از زبان عاشق و دیوانه نیست‏
هوشمندان را بگو دفتر ببندند از سُخن‏
‏کانچه گویند از زبان بیهُش و مستانه نیست‏
ساغر از دست تو گر نوشم، بَرَم راهی به دوست‏
‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏
عاشقان دانند دَرد عاشق و سوز فراق
‏آنکه بر شمع جَمالت سوخت جُز پروانه نیست‏
حلقۀ گیسو و ناز و عشوه و خال لبت
‏غیر مستان کس نداند، غیر دام و دانه نیست‏
قصۀ مستی و رَمز بیخودی و بیهُشی‏
عاشقان دانند کاین اسطوره و افسانه نیست‏

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک ‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام حسین (ع)عزاداری سیدالشهدا (ع)عزاداریماه محرممحرم و عاشورااشعار امامدیوان اشعار