معجزه باورمعجزه باورطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هابازیگر غرب و شرق نباشدبازیگر غرب و شرق نباشدظلم میانجیگریظلم میانجیگریوظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانشورای امنیت فرمایشیشورای امنیت فرمایشیما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیم استکبار جهانی صفحه 2