طبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هابازیگر غرب و شرق نباشدبازیگر غرب و شرق نباشدظلم میانجیگریظلم میانجیگریوظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانشورای امنیت فرمایشیشورای امنیت فرمایشیما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومین استکبار جهانی صفحه 2