جوانان عزیز لبنانجوانان عزیز لبنانهنر مردان خداهنر مردان خداسراسر مجاهدتسراسر مجاهدتقبله‌گاه و قبله‌نماقبله‌گاه و قبله‌نماجوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزه جهاد صفحه 2