آماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌحاضر دیدن خدا در همه جاحاضر دیدن خدا در همه جاعالم محضر خداستعالم محضر خداستاسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامییاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی