جولان اشغالیجولان اشغالیپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!حقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ایرهایی از تباهیرهایی از تباهیهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگناقوس مرگ آمریکاناقوس مرگ آمریکاراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کرد آمریکا، سردمدار استکبار جهانی صفحه 2