وصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگمعجزه باورمعجزه باورمعنای روضهمعنای روضهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین است توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی صفحه 2