معجزه باورمعجزه باورمعنای روضهمعنای روضهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاری توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی صفحه 2