رشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شداصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستمبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.آغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردمرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!مرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!عید سعید فطر مبارک بادعید سعید فطر مبارک باد توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی صفحه 3