هر قلبی لایق علم نیستهر قلبی لایق علم نیستبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی