بی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّد

این دو مرکز هم می‌تواند مرکز تمام گرفتاریهای بشر باشد و هم می‌تواند مرکز تمام ترقیات معنوی و مادی بشر باشد. علم و عمل، علم و تعهد به منزله دو بال هستند که با هم می‌توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند. ۲۷ آذر ۱۳۵۹

فإن هذین المرکزین العلمیین- الحوزه والجامعه- یمکنهما ان یکونا مرکزی بلاء علی البشریه ویمکنهما ان یکونا مرکزی ترقی وتقدم، وعلی کلا الصعیدین المادی والمعنوی. فالعلم والعمل، والعلم والالتزام بمثابه جناحین یمکن الوصول بهما إلی اعلی درجات السمو والرقی. ۱۰ صفر ۱۴۰۱

These two centers, could be the centers of all of humanity's problems, and could also be centers of spiritual and material progress. Knowledge and practice, knowledge and commitment are like two wings which, in tandem, can reach the heights of progress and excellence. December 18, 1980

دریافت طرح
اشتراک بی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّد
کلیدواژه:
جوانان، علم و تزکیهحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهعلمدانشگاه و رسالت آنعلم و دیندانشگاه و دانشگاهیانتعلیم بدون تربیتدانشگاه اسلامیتعهدوحدت حوزه و دانشگاه