جرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمجرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمسر زلفت به کناری زن و رخسار گشاسر زلفت به کناری زن و رخسار گشاعشقِ جوانیعشقِ جوانیره عشقره عشقآتش عشقآتش عشقبنده عشقبنده عشقرهرو عشقرهرو عشقهمچو ریسمانهمچو ریسمانبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوص عشق صفحه 2