عشق جانان

عشق جانان، ریشه دارد در دل از روز الست
عشق را انجام نبود، چون ورا آغاز نیست

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک عشق جانان
کلیدواژه:
شعرعشقدیوان امامدیوان اشعار