در رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت پنهاندر رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت پنهان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی