در رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت پنهان

هر چه انس و خلوت و صحبت است در تجلی جمال است، و هر چه هیبت و وحشت است اثر تجلی جلال است. پس اگر بر قلب سالک با لطف و انس تجلی شد، متذکر جمال گردد و گوید: «بار الها، از تو سوال می‏کنم که به زیباترین زیبایی‏ات بر من تجلی کنی.» و چون تجلی به قهر و عظمت و کبریا و سلطنت شود متذکر جلال شود و عرض کند: «بار الها با جلیل‏ترین جلالت بر من تجلی کن.»

شرح دعای سحر، صفحه ۵۹

دریافت طرح
اشتراک در رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت پنهان
کلیدواژه:
عرفانخداشناسیصفات خداشرح دعای سحرجمالتقرب به خدا