ملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشااعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانانهوشیار باشیدهوشیار باشیدویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استقراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار نداردقراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار نداردسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استوابستگی اقتصادی، همه جور وابستگی در پی داردوابستگی اقتصادی، همه جور وابستگی در پی داردچقدر برای مملکت عیب است که دستش را طرف آمریکا دراز کند!چقدر برای مملکت عیب است که دستش را طرف آمریکا دراز کند!در جنگ اقتصادی هستیم، هر کس کاری از او ساخته است به میدان بیایددر جنگ اقتصادی هستیم، هر کس کاری از او ساخته است به میدان بیاید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی