اسلام تقلبیاسلام تقلبیدولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیحقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ایاجازه دخالت نمی دهیم...اجازه دخالت نمی دهیم...فریاد سر آمریکا...فریاد سر آمریکا...بیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای ماما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهشدار میدهیم...هشدار میدهیم... آمریکا صفحه 2