مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا مصرف گرایی یا استقلالمردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا مصرف گرایی یا استقلالوصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب، حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!وصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب، حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟"ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم""ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم" عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی