نتیجه مقاومتنتیجه مقاومتمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزیسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاعشق نگارعشق نگارسازش ممنوعسازش ممنوعتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ملت بی‌باکملت بی‌باکمرد میدانمرد میدان مقاومت صفحه 2