سازش ممنوعسازش ممنوعتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ملت بی‌باکملت بی‌باکمرد میدانمرد میدانمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتمقاومت همیشگیمقاومت همیشگیایستاده ایم!ایستاده ایم! مقاومت صفحه 2