وجه تسمیه «لیله القدر»وجه تسمیه «لیله القدر»صاحب قدرصاحب قدرروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استادراک شب قدرادراک شب قدردرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استرمضان و آماده سازی نفوسرمضان و آماده سازی نفوسورود به ضیافه اللهورود به ضیافه الله شب قدر صفحه 2