روز جهانیروز جهانیجشن بزرگترجشن بزرگتربسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهانمستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی