مردم شادی می‌کردند!مردم شادی می‌کردند!دست نشاندهدست نشاندهپهلوی بدتر از مغولپهلوی بدتر از مغولنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردبه مناسبت مرگ رضاخان| وقتی رضا شاه رفت، مردم شادی می کردندبه مناسبت مرگ رضاخان| وقتی رضا شاه رفت، مردم شادی می کردند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی