ملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتمذاکره برای قدسمذاکره برای قدسقدرت نظامی برای نجات قدسقدرت نظامی برای نجات قدسمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریشاخص دولت انقلابی | کشور را اسیر قدرتهای بزرگ نکندشاخص دولت انقلابی | کشور را اسیر قدرتهای بزرگ نکندوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا سازش صفحه 2