نه به سازشکاری

باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده و بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام می‌رسد کنار گذاشت. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

یجب استخدام الرشاشات المعتمده علی الإیمان وقوه الإسلام لتحریر القدس و رفض الالاعیب السیاسیه التی تشتم منها رائحه و المصالحه و إرضاء القوی الکبری. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

In order to save Jerusalem doctrines based on faith and the power of Islam must be used and the political games which smack of compromising with and pleasing the superpowers discarded. 1 August 1981بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote18634

دریافت طرح
اشتراک نه به سازشکاری
کلیدواژه:
امام خمینیترکیهاسلام سازش و فرومایگیاسرائیلفلسطینسازشصهیونیسمقدس شریفمبارزه علیه اسرائیلسازش ناپذیر با طاغوت رژیم صهیونیستی