حکم اعدام شیخحکم اعدام شیخبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحب مقام و شهرتحب مقام و شهرتآتش فروزان نفسآتش فروزان نفسامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.وحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاندشیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی