مستقل باشید

این هواهای نفسانی و دست نشاندگی بعضی دوَل عربی است که موجب شده جمعیت صد میلیونی عرب نتوانند فلسطین را از چنگال اسرائیل برهانند. ۱۹ مهر ۱۳۵۱

انّ هذه الاهواء النفسیه وعماله زعماء بعض الدول العربیه هی التی ادت الی ان لا یستطیع 100 ملیون عربی ان یحرروا فلسطین من مخالب اسرائیل. ۳ رمضان ۱۳۹۲

These carnal desires and the puppetry of some Arab governments is the reason behind the failure of one hundred million Arab population to free Palestine from the clutches of Israel. October ۱۱, ۱۹۷۲

دریافت طرح
اشتراک مستقل باشید
کلیدواژه:
امام خمینیوحدت جهان اسلاماسرائیل و امت اسلامیعربستاناسرائیلفلسطینوحدتهوای نفساتحاد اسلامیمبارزه علیه اسرائیلوحدت کلمهامارات