حکم اعدام شیخحکم اعدام شیخبا هیچ کدامتان عقد اخوت نبستمبا هیچ کدامتان عقد اخوت نبستمهیاهوها رفتنی است!هیاهوها رفتنی است!تهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهتوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالاتتهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظمبدا همه خطرهامبدا همه خطرها اصلاح نفس صفحه 2