لانه فساد را قبضه کردندلانه فساد را قبضه کردنددنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستدنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستقیام ملت برای اتمام عمل ننگین لانه‌های جاسوسیقیام ملت برای اتمام عمل ننگین لانه‌های جاسوسی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی