تن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمجوانان، پشتیبان حرکت کشورجوانان، پشتیبان حرکت کشورامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامآگاهی نسل جوانآگاهی نسل جوانجوانان برومندجوانان برومندذخایر اسلامذخایر اسلامهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش بروید امید صفحه 2