امید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی