بی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّداگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدتعلیم به دور از تربیتتعلیم به دور از تربیت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی