تحکیم وحدتتحکیم وحدتآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییوه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!دیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتببرکات کربلابرکات کربلا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی