تحکیم وحدتتحکیم وحدتآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستوه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!دیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتبتحول سلحشورانتحول سلحشوران عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی