به سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدفراتر از زمانفراتر از زمانحبل آمریکا و شورویحبل آمریکا و شورویجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدهوشیار باشیدهوشیار باشیدنباید خودمان را دست اینها بدهیمنباید خودمان را دست اینها بدهیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی