منطق امام در مقابل استکبار

امام بزرگوار ما در طول این سالیان دراز، از فلسطین حمایت کرد، دفاع کرد، از افغانستان دفاع کرد. آن روزی که شوروی‌ها وارد افغانستان شدند، بااینکه ما گرفتار دشمنی آمریکا بودیم – دولت‌ها معمولاً در این مواقع که با یک طرف گرفتاری دارند، با طرف دیگر می‌سازند – امام بزرگوار در همان حال در مقابل شوروی موضع قاطع گرفت، که این موضع قاطع را حتی بعضی از دولت‌هایی که گرایش غربی داشتند هم نگرفتند، اما امام بزرگوار بدون هیچ ملاحظه‌ای از ملت افغانستان حمایت کرد، از ملت لبنان حمایت کرد، فلسطینی‌ها را با کمال صمیمیت مورد حمایت خودش قرار داد. این منطق امام است در مورد مقابله با استکبار.

کتاب عبد صالح خدا | صفحه 146 و 147

دریافت طرح
اشتراک منطق امام در مقابل استکبار
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایافغانستانلبنانفلسطینآمریکاشورویاشغال افغانستانامام بزرگوار ما