اعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناناظهار حیاتاظهار حیاتبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریمقدرت خدادادیقدرت خدادادی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی