شورای امنیت فرمایشیشورای امنیت فرمایشیسازمانهای دست نشاندهسازمانهای دست نشانده عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی