سازمانهای دست نشانده

دنیا امروز گرفتار سازمانهای دست نشانده قدرتهای بزرگ بویژه آمریکاست که با اسم بی‌محتوای شورای امنیت و عفو بین المللی و حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی‌محتوا به قدرتهای بزرگ خدمت می‌کنند و در حقیقت مامور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهای بزرگ جهانخوار هستند. ۲۱ بهمن ۱۳۶۱

إن العالم الیوم یعانی من المنظمات الدولیه العمیله للقوی الکبری لا سیما امیرکا، حیث تعمل تحت مسمیات فارغه کمجلس الامن و منظمه العفو الدولیه و منظمه حقوق الانسان إلی غیر ذلک من العناوین الرنانه، علی خدمه القوی الکبری و هی فی الحقیقه مکلفه بإدانه المستضعفین و المظلومین فی العالم لصالح القوی الکبری ناهبه العالم. ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳

Today, the world is captive to the organizations that are handpicked by the global powers especially America who with the meaningless names of `Security Council' and `Amnesty International' and human rights and such hollow words that serve the superpowers. They are in fact are delegated to persecute the oppressed and downtrodden of the world in favor of the big global plunderers. 10 February 1983

دریافت طرح
اشتراک سازمانهای دست نشانده
کلیدواژه:
حقوق بشرآمریکاشورای امنیتسازمان ملل