ایستاده ایم!ایستاده ایم!تفاهم با ظالمتفاهم با ظالم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی