با هیچ کدامتان عقد اخوت نبستمبا هیچ کدامتان عقد اخوت نبستمهیاهوها رفتنی است!هیاهوها رفتنی است!مجلس ملی و اسلامیمجلس ملی و اسلامی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی