به دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودشاستفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهیدعوت به ضیافت اللهدعوت به ضیافت اللهحب مقام و شهرتحب مقام و شهرت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی