دعوت به ضیافت الله

دعوت شدیم به ضیافت الله. و ضیافت الله در عالم ماده، عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام شهوات دنیوی. این مرتبه مادی ضیافت الله است که همه کسانی که دعوت شدند به این ضیافت، بدانند که ضیافت خدا در این نشئه، چشم‌پوشی از شهوات است. ۸ خرداد ۱۳۶۶

لقد دعینا لضیافه اللّه، و ضیافه اللّه فی عالم الماده هی التی تجنبنا جمیع الشهوات الدنیویّه، هذه المرتبه المادیه لضیافه اللّه، فعلی کافه المدعوین لهذه الضیافه ان یعلموا بانّ ضیافه اللّه فی هذه الدّنیا عباره عن التغاضی عن الشهوات. ۱ شوال ۱۴۰۷

We are invited to the banquet of Allah. The banquet of Allah in the world of materiality means that it keeps us away from all worldly desires. This is the material level of the banquet of Allah; all those who were invited in this banquet should know that the banquet of God in this realm is renouncement of the desires. May 29, 1987

دریافت طرح
اشتراک دعوت به ضیافت الله
کلیدواژه:
ماه رمضانضیافت الهیشهوات