وصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی