وصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقاظهار حیاتاظهار حیاتاگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی