نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استپیروان اسلامپیروان اسلامطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشیدسیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟به پا خیزیدبه پا خیزید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی