۵۷/۱۲/۱۰ » سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
38:50
۵۷/۱۲/۱۰ » بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
10:59
۵۷/۱۱/۲۲ » سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا
29:02
۵۷/۱۱/۱۶ » سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)
04:22
۵۷/۱۱/۱۶ » سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)/2
04:23
۵۷/۱۱/۱۲ » سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)
06:49
بیانات تصویری امام خمینی سال 1358