فیلم

عرفان

نماهنگ "کمال انقطاع" | به مناسبت حلول ماه شعبان
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)
سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
تعلیم و تزکیه راه وصول به حقایق هستی‌
ضیافت الله ، ترک شهوات دنیوی
جز او کسی نیست و چیزی نیست
ما همه در خوابیم
لزوم شناخت معنویات و معارف‌اسلامی
بیشتر