فیلم

انسانیت

نبادا حتی یک گلوله به طرف شهرهای اینها بیندازید
تفاوت انسانهای الهی و مادی‌
بیخبران از ماهیت انسان و «حقوق بشر»
ماموریت همه انبیا
انحطاط ارزش انسانیت‌
فرشتگان قصاب
انساندوستی آمریکا!
بیشتر