فیلم

غرب

مایوس کردن مردم در برابر غرب
هر امری را که غرب برای ما بیاورد یک امر استعماری است
بازگشت به ارزشها و زدودن فرهنگ غرب‌
دمکراسی واقعی در اسلام‌
وضعیت تحصیل ایرانیان در خارج از کشور
نقش صدا و سیما در پیشرفت نظام اسلامی‌
نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی‌
آن چیزی که ما را می‌ترساند وابستگی فرهنگی است
در انتظار طلوع | قسمت بیست و پنجم
بیشتر